Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

Cách mệnh trước hết phải có cái gì?

Tác phẩm Đường cách mệnh, Cách mệnh trước hết phải có Đảng cách mệnh Đảng có vững cách mệnh mới thành công, Đảng cách mệnh là gì, Phận tịch cầu nói...
Tác phẩm Đường cách mệnh, Cách mệnh trước hết phải có Đảng cách mệnh Đảng có vững cách mệnh mới thành công, Đảng cách mệnh là gì, Phận tịch cầu nói Đảng có vững cách mệnh mới thành công, Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công được trích trong tác phẩm nào, Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy, cùng thanhcadu.com tìm hiểu về số 369 qua bài viết này nhé!

cach-menh-truoc-het-phai-co

Cách mệnh trước hết phải có cái gì?

Cách mệnh trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Vấn đề được Người quan tâm hàng đầu về mặt tổ chức là sớm lập ra Đảng Cộng sản - nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Cách mệnh trước hết phải có Đảng cách mệnh Đảng có vững cách mệnh mới thành công

Tác phẩm Đường cách mệnh

Đường cách mệnh (bản gốc là Đường Kách mệnh)là tác phẩm lớn, một trong những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Nội dung cuốn sách thể hiện rõ quan điểm tư tưởng của Người trong thời kỳ chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách mạng Việt Nam.

Với cách viết súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nội dung sách đã khái quát được bối cảnh lịch sử đất nước ta lúc đó và chỉ ra con đường đấu tranh cách mạng của dân tộc ta mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Đảng cách mệnh là gì

Đảng cách mệnh là sự hợp thành của những người cách mệnh chiến đấu và phấn đấu vì một lý tưởng, mục tiêu cách mạng cao cả và hoạt động trong khuôn khổ tổ chức và những nguyên tắc khoa học và cách mạng.

Những người cách mệnh, những đảng viên cộng sản có trí tuệ, năng lực và tư cách đạo đức có ý nghĩa quyết định đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cách mệnh. ý thức sâu sắc điều đó, ngay từ đầu xây dựng Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã coi trọng những chuẩn mực để rèn luyện tư cách đạo đức của một người cách mệnh.

Phận tịch cầu nói Đảng có vững cách mệnh mới thành công

Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công được trích trong tác phẩm Đường cách mệnh (năm 1927).

Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy. Đặc biệt, khi trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước, yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng được đặt ra cấp thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng sẽ không giữ vững được địa vị lãnh đạo nếu quyền lực bị tha hóa, cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân chi phối, dẫn tới lộng quyền, lạm quyền, tham quyền…, đánh mất niềm tin của nhân dân, xa rời đạo đức cách mạng”.

Vậy Đảng cầm quyền phải như thế nào? Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề này rất rõ. Trước hết là Đảng phải có kế hoạch thật tốt để không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Đảng lãnh đạo xã hội, lãnh đạo đất nước không chỉ bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chủ trương và chính sách; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra; mà phần cốt yếu là thông qua đội ngũ tiền phong của mình là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và năng lực.

Do vậy, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, là tấm gương đối với nhân dân. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, phải làm hết sức mình để phục vụ nhân dân, chăm lo tới cuộc sống của người dân, củng cố bền chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Bài viết được chia sẻ với mục đích dành cho việc học tập nghiên cứu trên ghế nhà trường, thanhcadu.com chia sẻ.
LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét